Schatzung des Kirchspiels Hemer von 1595


Schatzung des Kirchspiels  Hemer  von  1595

Reichstaler

Ort

1 Taler = 4 Ort

1 Ort = 1/4 Taler

Hemer

Johann Braune

1

Peter Braune

2

Blesin Gockel

1

Tyman zum Hillinkloh

3

Johann Rosenhoff

1

Hermann Kalff

12

Johann aufrn Thie

5

Johann Höffetborn

5

Johann Tünnerhoff

5

Jasper Gottschalk

3

Tonnis Greve

1

Claß Enselmann

2

Hermann Weber

1

Henrich Flecke

3

Bert Spiekeman

2

Dirich Köster

1

Dieterich Guttman

1

Melcher Schröder

2

Johann Braunen Witwe

2

Henrich Schnaed

2

Herman Herold

2

Henrich Huseman

1

2

Cord Schmid

2

2

Dieterich Bucker

pauper/arm

Bernd Dünerhirn

1

2

Albert Köster

2

Johann Köster

1

2

Gockel Schröder

2

Johann op dem Möllinghoffe

2

2

Martin Schobbe

1

2

Gert Schomacker

2

Dieterich Maes

1

2

Albert Wyman

2

Rötger Scharpe

2

Henrich Wieseman

2

Henrich Winterhoff

1

2

Jasper Schomacker

3

Bernt Marx

2

Herman Huseman

2

Johann Duyngs

1

Borges

2

Johann Stock

2

Evert Pascheden

1

Rötger am Nocken

2

2

Dieterich Stinte

3

Johann Lamberts

2

2

Teves Guttmann

2

Albert unter der Ecke

2

Cort Duinck

2

Gert Moller

2

2

Henrich Spieckermann

2

Jasper Uhlenhoff

2

Johann von dem Bockeloh

2

Johann Juncker

1

Rotger Dünnehirn

2

Jürgen Holffe

2

Anna uff der Hove

pauper/arm

Rötger Wyman

2

Johann Cordet

1

2

Jürgen Hülter

1

Sundwig

Dieterich Alberts

7

Dieterich Doth

1

2

Henrich Maes

1

2

Henrich Sotemund

1

2

Evert Paschetag

1

2

Peter Hamer

3

2

Herman Greve

5

Hermann Kuhleman

5

Dieterich Hoffetborn

5

Bartold Schmidt

1

Baltz Heydhoff

3

Bernd Thomas

2

Jürgen Beckmerhagen

5

Peter in der Graeven

2

Johann Bücking

1

Johann Sauerland

2

Gort Doth

2

Cort Beckers Witwe

2

Johann Spiekermann

2

Hermann Flecke

2

Schweer Guttmann

1

Arnt Höcklinghauses Guth

Hessmar

12

Landhausen

Henrich Broichmann

2

2

Sergist Bockel

1

Jobst Paschetag

2

2

Johann Holve

3

Johann Gördes

2

Henrich Schulte

3

Evert Wrage

3

Jost Wilmes

3

Arnt Westerhoff

2

2

Johann Beerman

2

Johann Buse

1

2

Arnold Schelle

2

Rötger Barbas

3

Jost Kingeldantz

1

Hermann Lambertz

2

Rötger Wever

2

Westig

Johann Schulte

1

2

Johann Tüttelmann

1

2

Henrich Surland

2

2

Johann Jocheymbs

2

Baltz Rensing

2

Johann Schelte

1

Johann Westerhoff

1

2

Arnt Schelte

1

Henrich Rensing

1

der Wollgemeiner

2

Höcklingsen

der Scholte zu Höcklinghaussen

12

Mesterscheid

Bartold zu Mestersche

7

der Doth zu Mestersche

7

Oese

Hermann Rothöffet

5

Jürgen Kuhlmann

5

Lesefehler nicht ausgeschlossen -  Quelle: Depositum Haus Hemer, Akte Nr.407   Staatsarchiv Münster